Instalacje i zabezpieczenia przeciwpożarowe Koszalin

Zabezpieczenia przeciwpożarowe to elementy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą znaleźć się w każdym budynku użyteczności publicznej. Ich rodzaj, liczbę i specyfikę działania określają odpowiednie normy, biorąc pod uwagę charakterystyczne cechy obiektu, czyli między innymi jego funkcję, liczbę użytkowników czy stopień ryzyka pożarowego. Instalacje pożarowe mogą zatem występować w wielu różnych wariantach, a ich zróżnicowanie przejawia się przede wszystkim w rodzaju elementów, z których się składają.

Poniżej znajdziesz opis poszczególnych komponentów, które składają się na w pełni funkcjonalne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Co ważne, niektóre z nich, takiej jak systemy sygnalizacji pożaru (SSP), służą wczesnemu wykrywaniu zagrożenia. Inne, takie jak systemy oddymiające, mają na celu umożliwienie ewakuacji osób znajdujących się w zagrożonych obszarze. Każda z instalacji pożarowych może działać w nieco inny sposób, który zawsze powinien zostać dobrany do specyfiki określonego obiektu.

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP) mają za zadanie jak najszybciej wykryć zagrożenie pożarowe, a następnie poinformować o tym fakcie zarządcę budynku, znajdujące się w nim osoby oraz Państwową Straż Pożarną. Pozwala to na podjęcie akcji ratunkowej, w tym rozpoczęcie ewakuacji obiektu na bardzo wczesnym etapie pożaru.

Zasysające systemy detekcji pożaru są aktywnymi urządzeniami detekcyjnymi, które w sposób ciągły pobierają próbki powietrza z nadzorowanego pomieszczenia za pomocą wentylatora zasysającego i transportują je przez układ rur do modułu detekcyjnego. Systemy zasysające znajdują szczególne zastosowanie, gdy wymagana jest najwyższa czułość detekcji lub w obiektach, w których punktowe czujki dymu nie mogą być użyte ze względu na trudne warunki otoczenia.

Jednym z ważnych elementów instalacji pożarowych są również systemy oddymiania, które służą wydajnemu usuwaniu z pomieszczeń dymu i trujących gazów. Ich rola jest bardzo istotna, ponieważ ułatwiają ewakuację z budynku objętego pożarem i zapewniają bezpieczeństwo osobom znajdującym się wewnątrz.

Systemy sygnalizacji pożaru, oddymiania i zasysania są projektowane i instalowane w zgodzie z unikalną charakterystyką każdego obiektu w oparciu o normy:

  • PKN-CEN/TS 54-14 Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
  • Wytyczne Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP-02:2010
  • NFPA 72 National Fire Alarm Code
  • VdS 2095 Richtlinien fur Brandmedeanlagen; Planung und Einbau.

Zakres i obszar ich działania może być silnie zróżnicowany.